Vào thẳng nội dung

Bộ phận/Nhân sự

RemindWord giúp phân cấp phòng ban/bộ phậnphân quyền quản lý nhân sự. Lãnh đạo có thể điều chỉnh, thêm các phòng ban/bộ phận, bổ nhiệm quản lý. Các nhân sự khác có thể tìm thông tin liên hệ của nhân sự khác ở đây.

Screenshot

Tại website: ở màn hình Bàn Làm Việc bấm vào tên công ty để dẫn tới thông tin công ty, phòng ban, nhân sự. Screenshot Tại Ứng dụng: ở menu: Works bấm vào tên công ty để dẫn tới thông tin công ty, phòng ban, nhân sự. Screenshot

Quyền quản lý và các chức danh

Screenshot

  • Top Manager (Lãnh đạo cao nhất): là người nắm quyền cao nhất của tổ chức. Ví dụ các chức danh: Giám đốc hoặc Chủ tịch
  • Sub Top Manager (Phó của Lãnh đạo): là cấp phó của Lãnh đạo cao nhất. Ví dụ các chức danh: Phó giám đốc, phó chủ tịch, giám đốc mảng nào đó...
  • Manager (Quản lý): là người đứng đầu một phòng hoặc đơn vị nào đó, dưới quyền quản lý của Lãnh đạo cao nhất hoặc Phó của Lãnh đạo. Ví dụ các chức danh: Trưởng Phòng, Quản đốc, Trưởng xưởng...
  • Sub Manager (Phó của Quản lý): là phó của Quản lý. Ví dụ các chức danh: Phó phòng, phó quản đốc, phó đơn vị...
  • Staff (Nhân viên): nhân viên thực hiện công việc.

Điều chỉnh các phòng ban, bộ phận (dành cho Lãnh đạo)

Thêm, phê duyệt nhân sự (dành cho Lãnh đạo)

Phân quyền/Bổ nhiệm quản lý (dành cho Lãnh đạo)

Thêm nhân sự vào phòng (dành cho Quản lý)