Vào thẳng nội dung

101 câu hỏi về Remindwork

Screenshot

Các câu hỏi thường gặp

Ứng dụng RemindWork hỗ trợ quản lý công việc bao gồm những gì?

Đối với một công việc

 • Giúp người thực hiện biết được công việc gì cần làm, cách thức thực hiện, các kết quả chứng minh
 • Phần việc của mình cần làm
 • Thời hạn hoàn thành
 • Thời điểm thực hiện
 • Mức độ quan trọng
 • Tiến độ thực hiện hiện tại
 • Trạng thái công việc hiện tại

Đối với nhiều công việc

 • Sắp xếp công việc theo Kanban, neo các việc quan trọng
 • Sắp xếp công việc theo từng bộ phận, truy vấn theo từng nhân sự
 • Theo dõi được các công việc trễ, gần trễ hạn
 • Theo dõi được các lịch thực hiện công việc
 • Theo dõi được các hoạt động hiện tại: tiến độ, các trao đổi
 • Theo dõi được tỉ lệ hoàn thành công việc từng nhân sự, từng bộ phận theo số lượng
 • và nhiều tính năng khác

Dữ liệu công việc của công ty tôi liệu bên thứ 2 có biết được hay không?

Remindwork đã mã hóa hoàn toàn công việc với key riêng theo tổ chức mà chỉ Lãnh đạo cấp cao nhất của công ty đó quản lý. Không ai ngoài công ty đó hiểu kể cả nhân sự của Remindwork (tham khảo tính năng mã hóa)

Các khái niệm

Công việc là gì?

 • là việc của công ty/tổ chức (mặc định là cấp quản lý theo dõi công việc)

Việc riêng tư là gì?

 • là việc của cá nhân (mặc định không ai có thể xem việc đó trừ người tạo việc)

Thời hạn (Deadline) là gì?

 • là thời hạn cuối cùng để hoàn thành công việc đó. Nếu hoàn thành sau thời hạn được tính là trễ hạn

Thời gian bắt đầu công việc (Dateline) là gì?

 • là mốc thời gian diễn ra một việc gì đó. Ví dụ: 8:00 am Họp kinh doanh

Loại công việc là gì?

 • Là thẻ phân loại để nhóm các công việc cùng loại vào với nhau. Giúp truy vấn các công việc cùng loại một cách nhanh chóng

Người phân công việc là ai?

 • Là cấp quản lý, lãnh đạo hoặc chính mình phân công.

Người thực hiện công việc là ai?

 • Là người tham gia quá trình thực hiện công việc. Mỗi người có một hoặc nhiều phần việc riêng

Người theo dõi công việc là ai?

 • Nếu không phải công việc riêng tư thì người theo dõi mặc định là các cấp quản lý, lãnh đạo của các nhân viên đó hoặc người bất kỳ ngoài tổ chức được thêm vào

Tiến độ là gì?

 • Là công việc đó đã hoàn thành được đến đâu. Remindwork tiến độ đo được đo lường từ 0-100% (ở mức 100% cần duyệt thì mới hoàn thành việc)
 • Tiến độ được cập nhật khi có phần công việc được báo cáo hoàn thành

Phần công việc (to-do-list) là gì?

 • Là đầu mục nhỏ cần hoàn thành trong công việc lớn. ở Remindwork là quả mong muốn mà quản lý phân công phần việc cho các nhân sự thực hiện
 • Nó chỉ có 2 trạng thái: Hoàn thành hoặc không hoàn thành, không có trạng thái ở giữa.

Việc quan trọng

 • Là những việc được đánh dấu neo lại giúp quản lý tốt hơn. Theo nguyên lý Pareto hay quy luật 80% kết quả tổng thể đến từ 20% số lượng công việc
 • Là bảng sắp xếp theo trạng thái công việc giúp trực quan hóa, giới hạn công việc đang làm, tập trung vào luồng làm việc