Vào thẳng nội dung

Đăng ký tài khoản

Remindwork đã phát triển và hoạt động nhiều hệ điều hành như Web Application: sử dụng cho tất cả máy tính, Mobile APP: Ios và Android.

Trên Website

Screenshot

  1. Nhấn vào để Đăng ký
  2. Nhập vào email và mật khẩu đăng nhập Remindwork
  3. Nhấn tôi không phải người máy và nhấn đăng ký

Tại Ứng dụng

Screenshot

  1. Khởi động ứng dùng và Nhấn vào nút đăng ký
  2. Nhập vào email và mật khẩu đăng nhập Remindwork
  3. Nhấn đăng ký

Mở công ty - Dành cho Lãnh đạo công ty

Screenshot

Vào công ty - Dành cho các chức danh khác: Quản lý, nhân viên

Screenshot

Dành cho tài khoản cá nhân (không thuộc tổ chức nào)

Screenshot