Vào thẳng nội dung

Chức năng bổ sung

Phân quyền xem

Nguyên tắc quyền xem công việc: Người Quản lý xem được công việc của tất cả nhân viên dưới quyền quản lý, tất cả mọi người trong cùng nhóm nhân sự thì xem được công việc của nhau nhưng không xem được công việc của người khác nhóm.

  • Nhân viên được xem công việc của chính mình tạo hoặc tham gia, xem được tỉ lệ hoàn thành của tất cả mọi người và phòng ban khác, tuy nhiên không xem được chi tiết nội dung công việc của họ.
  • Quản lý phòng ban, nhóm xem được tổng thể các công việc của phòng và tất cả nhân viên dưới quyền, xem được tỉ lệ hoàn thành của tất cả mọi người và phòng ban khác, tuy nhiên không xem được chi tiết nội dung công việc của họ.
  • Lãnh đạo xem được tất cả công việc của tổ chức, tỉ lệ hoàn thành của tất cả mọi người và phòng ban khác.

Mã hóa và giải mã dữ liệu

Tính năng giải mã và mã hóa được cung cấp cho một Lãnh đạo khởi tạo ban đầu duy nhất, trong trường hợp khẩn cấp thì kích hoạt chế độ giải mã về OFF

Giải mã giữ liệu ON: #Tất cả nhân sự thuộc tổ chức đều đọc được việc.
Giải mã giữ liệu OFF: #Tất cả nhân sự thuộc tổ chức không thể đọc được việc.

Chỉ có Lãnh đạo cấp cao nhất mới có quyền kích hoạt tính năng mã hóa dữ liệu đọc toàn thể công ty. Trong trường hợp khẩn cấp Lãnh đạo vào Menu và nhấn mã hóa như hình, toàn bộ công việc trên các tài khoản nhân viên khác đều được mã hóa ngay lập tức. Screenshot

Công việc được mã hóa ngay lập tức Screenshot

Xem các hoạt động gần đây

Sửa đổi thông tin tài khoản

Thay đổi mật khẩu