Vào thẳng nội dung

RemindWork cho Lãnh đạo tổ chức doanh nghiệp

RemindWork cung cấp đầy đủ các chức năng để tạo mới một tổ chức, điều chỉnh các phòng ban, nhóm nhân sự và quản lý toàn bộ công việc một cách nhanh chóng và đơn giản

Điều chỉnh các phòng ban, bộ phận

Screenshot

Tại Website: từ Home nhấn vào tên công ty sẽ được dẫn tới thông tin công ty, phòng ban, nhân sự

Screenshot

Screenshot

 1. Nhấn vào Menu: Thông tin đơn vị
 2. Bấm vào "Thêm phòng ban, nhóm nhân sự" để thêm hoặc "..." để sửa đổi tên cho phù hợp

Tại Ứng dụng: từ menu Works nhấn vào tên công ty sẽ được dẫn tới thông tin công ty, phòng ban, nhân sự

Screenshot

Screenshot

 1. Nhấn vào công ty dẫn tới màn hình nhân sự
 2. Bấm vào ... để thêm hoặc sửa đổi tên cho phù hợp
 3. Bấm vào "Thêm phòng ban, nhóm nhân sự" để thêm hoặc "..." để sửa đổi tên cho phù hợp

Thêm, phê duyệt nhân sự

Từ đây nhà Lãnh đạo có thể điều chỉnh và phân quyền quản lý nhân sự cho phù hợp

Screenshot

Tại Website

Cách 1: Phê duyệt nhân sự mới qua ID Copany hoặc QR-Code

Nhân sự mới có thể tự vào công ty qua ID company hoặc mã QR-Code nếu được cấp. Khi đó Lãnh đạo chỉ cần duyệt vào phòng, ban và phân quyền quản lý nếu có (Chúng tôi khuyến nghị sử dụng cách này để triển khai nhanh nhất).

Screenshot

 1. Chia sẻ mã công ty cho nhân viên mã ID hoặc QR-Code, sau đó nhân viên tự đăng ký tài khoản và xin phép vào công ty.
 2. Vào menu: bàn làm việc
 3. Nhấn duyệt nhân sự
 4. Chọn phòng ban, chọn quyền quản lý nhân sự và lưu lại

Cách 2: Thêm từng nhân sự

Screenshot

 1. Nhấn vào công ty dẫn tới màn hình nhân sự
 2. Bấm vào "Thêm nhân sự"
 3. Thêm thông tin, chọn phòng ban, chọn quyền quản lý nhân sự và lưu lại

Cách 3: Thêm hàng loạt

Cách này tốt nhất để setup nhân sự khi triển khai Desktop - chỉ cần một người thực hiện. Screenshot

 1. Nhấn vào công ty dẫn tới màn hình nhân sự
 2. Bấm vào "Import nhân sự" và Download File mẫu như hướng dẫn
 3. Điền thông tin danh sách nhân sự và Import lên

Tại Ứng dụng

Cách này tốt nhất để setup nhân sự khi triển khai bằng ứng dụng di động - ai cũng có thể thực hiện

Cách 1: Phê duyệt nhân sự mới qua ID Copany hoặc QR-Code

Nhân sự mới có thể tự vào công ty qua ID company hoặc mã QR-Code nếu được cấp. Khi đó Lãnh đạo chỉ cần duyệt vào phòng, ban và phân quyền quản lý nếu có (Chúng tôi khuyến nghị sử dụng cách này để triển khai nhanh nhất). 1. Chia sẻ mã công ty cho nhân viên mã ID hoặc QR-Code, sau đó nhân viên tự đăng ký tài khoản và xin phép vào công ty. 2. Vào menu: bàn làm việc 3. Nhấn duyệt nhân sự 4. Chọn phòng ban, chọn quyền quản lý nhân sự và lưu lại

Screenshot

Screenshot

Cách 2: Thêm từng nhân sự

 1. Nhấn vào công ty dẫn tới màn hình nhân sự Screenshot
 2. Bấm vào "..." bấm "Thêm nhân sự"
 3. Chọn phòng ban, chọn quyền quản lý nhân sự và lưu lại Screenshot

Phân quyền quản lý nhân sự và các chức danh

RemindWork hỗ trợ phân quyền quản lý nhân sự đến 5 cấp, tại màn hình điều chỉnh thông tin hoặc bước thêm nhân sự có thể chọn các quyền quản lý nhân sự tương ứng.

Tại website: Chọn nhân viên, chọn "Cấp quyền" và nhân sự dưới quyền quản lý Screenshot Tại ứng dụng: Chọn nhân viên, chọn "Cấp quyền" và nhân sự dưới quyền quản lý Screenshot

Top Manager (Lãnh đạo cao nhất)

là người nắm quyền cao nhất của tổ chức. Ví dụ các chức danh: Giám đốc hoặc Chủ tịch

Sub Top Manager (Phó của Lãnh đạo)

là cấp phó của Lãnh đạo cao nhất. Ví dụ các chức danh: Phó giám đốc, phó chủ tịch, giám đốc mảng nào đó...

Manager (Quản lý)

là người đứng đầu một phòng hoặc đơn vị nào đó, dưới quyền quản lý của Lãnh đạo cao nhất hoặc Phó của Lãnh đạo. Ví dụ các chức danh: Trưởng Phòng, Quản đốc, Trưởng xưởng...

Sub Manager (Phó của Quản lý)

là phó của Quản lý. Ví dụ các chức danh: Phó phòng, phó quản đốc, phó đơn vị...

Staff (Nhân viên)

là nhân viên thực hiện công việc.

Người theo dõi công việc

Mặc định người theo dõi công việc là các quản lý của nhân sự đó khi họ tự phân công việc hoặc những người khác được mời theo dõi. Người theo dõi ngoài công ty chỉ được phép xem, được phép comment mà không thể tác động tới công việc.

Phân công việc

Tạo việc và lựa chọn người thực hiện

Thêm phần việc cho người thực hiện (Checklist)

Đo lường, theo dõi và tương tác

Phê duyệt

Tạm dừng

Sửa công việc

Xóa công việc

Mã hóa và giải mã

Hỗ trợ Quản lý công việc tự động

Tự động sắp xếp công việc theo bảng Kanban

Tự động sắp xếp theo lịch biểu

Tự động lấy dữ liệu nhân viên dưới cấp

Tự động cập nhật tiến độ, báo cáo tỉ lệ hoàn thành từng phòng ban, cá nhân

Tự động nhắc hạn và cảnh báo thời hạn công việc