Vào thẳng nội dung

Bộ phận/Nhân sự

RemindWord giúp phân cấp phòng ban/bộ phậnphân quyền quản lý nhân sự. Lãnh đạo có thể điều chỉnh, thêm các phòng ban/bộ phận, bổ nhiệm quản lý. Các nhân sự khác có thể tìm thông tin liên hệ của nhân sự khác ở đây.

Screenshot

Tại website: ở màn hình Bàn Làm Việc bấm vào tên công ty để dẫn tới thông tin công ty, phòng ban, nhân sự. Screenshot Tại Ứng dụng: ở menu: Works bấm vào tên công ty để dẫn tới thông tin công ty, phòng ban, nhân sự. Screenshot

Quyền quản lý và các chức danh

Screenshot

RemindWork thiết kế theo mô hình 4 lớp quản lý:

  • Top Level (Lãnh đạo/Quản lý cấp cao nhất): là người nắm quyền cao nhất của tổ chức. Ví dụ các chức danh: Giám đốc hoặc Chủ tịch
  • Middle Level (Quản lý cấp trung hay Phó của Lãnh đạo): là cấp phó của Lãnh đạo cao nhất. Ví dụ các chức danh: Phó giám đốc, phó chủ tịch, giám đốc mảng nào đó...
  • Lower Level (Quản lý cấp cơ sở): là người đứng đầu một phòng hoặc đơn vị nào đó, dưới quyền quản lý của Lãnh đạo cao nhất hoặc Phó của Lãnh đạo. Ví dụ các chức danh: Trưởng Phòng, Quản đốc, Trưởng xưởng...
  • Tearm Leader (Trưởng nhóm hay Phó của Quản lý cấp cơ sở): là phó của Quản lý cấp cơ sở. Ví dụ các chức danh: Phó phòng, phó quản đốc, phó đơn vị...
  • Worker (Người thực hiện hay Nhân viên): nhân viên thực hiện công việc.

Điều chỉnh các phòng ban, bộ phận (dành cho Lãnh đạo)

Thêm, phê duyệt nhân sự (dành cho Lãnh đạo)

Phân quyền/Bổ nhiệm quản lý (dành cho Lãnh đạo)

Thêm nhân sự vào phòng (dành cho Quản lý)