Vào thẳng nội dung

Dành cho Quản lý

RemindWork nhà quản lý thêm nhân sự và quản lý toàn bộ công việc của bộ phận một cách nhanh chóng và đơn giản

Thêm nhân sự vào phòng

Vào phòng được giao làm quản lý và nhấn "Thêm nhân sự" Screenshot

Thêm nhân sự thực hiện vào công việc được Lãnh đạo phân công

Screenshot

Phân công việc

Khi được bổ nhiệm Quản lý, nhà Quản lý sẽ toàn quyền phân công việc cho những nhân sự dưới quyền

Tạo việc và lựa chọn người thực hiện

Thêm phần việc cho người thực hiện (Checklist)

Đo lường, theo dõi và tương tác

Đo lường, theo dõi và tương tác

Phê duyệt

Tạm dừng

Sửa công việc

Xóa công việc

Mã hóa và giải mã