Vào thẳng nội dung

Tổ chức/Doanh Nghiệp

Tạo Tổ chức/Doanh Nghiệp

Dành cho Lãnh đạo cấp cao nhất, là người có quyền cao nhất quản lý Tổ chức/Doanh Nghiệp. Người nắm giữ chìa khóa giãi mã toàn bộ nội dung công việc của tổ chức.

Tại Website

Screenshot

 1. Nhấn vào Tạo Tổ chức/Doanh Nghiệp
 2. Nhập tên công ty, logo và thông tin liên quan
 3. Nhấn tôi không phải người máy và nhấn đăng ký

Tại Ứng dụng

Screenshot

 1. Nhấn vào Tạo Tổ chức/Doanh Nghiệp
 2. Nhập tên công ty, logo và thông tin liên quan
 3. Nhấn vào đăng ký

Chia sẻ mã ID hoặc QR-CODE của Tổ chức/Doanh Nghiệp để mời nhân viên

Tất cả mọi nhân sự đều có mã ID và QR-Code của công ty ở Menu "Nhân sự". Khi chia sẻ mã này cho nhân viên mới thì họ có thể gia nhập công ty dưới sự phê duyệt của Lãnh Đạo cấp cao nhất

Truy cập ở Website Screenshot Truy cập ở Ứng dụng mobile Screenshot

Vào Tổ chức/Doanh Nghiệp

Dành cho các chức danh khác: Quản lý, nhân viên

Tại Website

Vào Tổ chức/Doanh Nghiệp bằng mã ID

Nhân viên liên hệ với Lãnh đạo hoặc các thành viên khác để có được mã ID của Tổ chức/Doanh Nghiệp tại Menu Thông tin đơn vị trên Website

Screenshot

 1. Copy/pate mã Id Tổ chức/Doanh Nghiệp
 2. Nhấn nút > để vào công ty
 3. Đợi Lãnh đạo phê duyệt vào phòng ban/đơn vị
 4. Thành công

Tại Ứng dụng

Vào Tổ chức/Doanh Nghiệp bằng mã QR

Nhân viên liên hệ với Lãnh đạo hoặc các thành viên khác để có được mã QR-Code của Tổ chức/Doanh Nghiệp tại Menu Nhân lực trên ứng dụng

Screenshot

 1. Xin mã QR từ nhân sự khác (menu Nhân sự)
 2. Bấm nút Scan QR-Code
 3. Scan mã QR
 4. Đợi Lãnh Đạo phê duyệt sẽ thành công

Vào Tổ chức/Doanh Nghiệp bằng mã ID

Nhân viên liên hệ với Lãnh đạo hoặc các thành viên khác để có được mã ID của Tổ chức/Doanh Nghiệp

 1. Copy/pate mã Id Tổ chức/Doanh Nghiệp
 2. Nhấn nút > để vào công ty
 3. Đợi Lãnh đạo phê duyệt vào phòng ban/đơn vị
 4. Thành công