Vào thẳng nội dung

Updated

New Update 22/8/2021 - Tự động báo cáo tóm tắt các công việc trễ hạn và sắp hết hạn vào sáng sớm

Tại Mobile APP mọi nhân sự đều nhận được thông báo vắn tắt công việc trễ hạn, gần hết hạn vào khoảng 7:00 Am hàng ngày.

New Update 12/8/2021 - Quản lý loại công việc và tỉ lệ hoàn thành

Quản lý các loại công việc và theo dõi tỉ lệ hoàn thành dễ dàng hơn trên Ứng dụng

Tại Website Screenshot Tại Mobile APP Screenshot

New Update 7/2021 - Bổ sung phân quyền STM - phó của Lãnh đạo cao nhất và SM - Phó của Quản lý phòng ban.

Tại Website Screenshot Tại Mobile Screenshot

Bổ sung phân quyền Sub Top Manager - Phó của Lãnh Đạo và Sub Manager - Phó của Quản lý.

  • Sub Top Manager: Quản lý một số Manager và một số nhân sự khác dưới sự phân quyền của Lãnh Đạo.
  • Sub Manager: Quản lý một số nhân sự khác thuộc phòng dưới sự phân quyền của Lãnh Đạo, Sub Manager dưới sự quản lý của Manager phòng đó.
  • Top Manager: Là cấp cao nhất quản lý toàn bộ nhân sự của tổ chức
  • Manager: Là cấp quản lý toàn bộ nhân sự của phòng, dưới quyền của Top Manager và Sub Top Manager nếu được phân quyền.
  • Staff: là nhân viên, dưới quyền của các cấp quản lý được phân quyền.

Phân quyền xem công việc.

Nguyên tắc quyền xem công việc: Người Quản lý xem được công việc của tất cả nhân viên dưới quyền quản lý, công việc của ai thì người đó xem, tỉ lệ hoàn thành công việc thì xem được toàn thể tổ chức.

  • Nhân viên được xem công việc của chính mình tạo hoặc tham gia, xem được tỉ lệ hoàn thành của tất cả mọi người và phòng ban khác, tuy nhiên không xem được chi tiết nội dung công việc của họ.
  • Quản lý phòng ban, nhóm xem được tổng thể các công việc của phòng và tất cả nhân viên dưới quyền, xem được tỉ lệ hoàn thành của tất cả mọi người và phòng ban khác, tuy nhiên không xem được chi tiết nội dung công việc của họ.
  • Lãnh đạo xem được tất cả công việc của tổ chức, tỉ lệ hoàn thành của tất cả mọi người và phòng ban khác.

Điều chỉnh từ ngữ.

  • Màn hình phân loại công việc