Vào thẳng nội dung

Chào mừng đến với RemindWork

Screenshot Tại đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn áp dụng RemindWork một cách dễ dàng để đem lại hiệu quả trong công việc.

Dành cho Lãnh đạo

RemindWork cung cấp đầy đủ các chức năng để người Lãnh đạo quản lý công ty/tổ chức bằng cách tạo mới một tổ chức, điểu chỉnh các phòng ban, nhóm nhân sự và quản lý toàn bộ công việc nhanh chóng và đơn giản

Screenshot

 • Điều chỉnh các phòng ban, bộ phận
 • Thêm, phê duyệt nhân sự
 • Bổ nhiệm quản lý
 • Phân công việc
 • Thêm đầu việc nhỏ cho người thực hiện (Checklist)
 • Kiểm tra và phê duyệt hoàn thành, tạm dừng công việc.
 • Theo dõi công việc từng phòng ban, từng nhân sự
 • Theo dõi thời hạn hoàn thành công việc
 • Theo dõi tỉ lệ hoàn thành tổ chức, từng phòng ban, bộ phận, nhân sự
 • Tìm kiếm công việc
 • Quản lý file tệp
 • Mã hóa và giải mã (Xem thêm)

Dành cho Quản lý

RemindWork giúp nhà quản lý thêm nhân sự và quản lý toàn bộ công việc của bộ phận một cách nhanh chóng và đơn giản

 • Thêm nhân sự vào phòng
 • Thêm nhân sự thực hiện vào công việc được Lãnh đạo phân công
 • Phân công việc.
 • Thêm phần việc (đầu việc nhỏ) cho người thực hiện (Checklist)
 • Kiểm tra và phê duyệt hoàn thành, tạm dừng công việc.
 • Theo dõi công việc tất cả nhân sự thuộc quyền quản lý
 • Theo dõi thời hạn tất cả công việc thuộc quyền quản lý
 • Theo dõi tỉ lệ hoàn thành tổ chức, từng phòng ban, bộ phận, nhân sự (không xem được chi tiết công việc của phòng ban, bộ phận khác)
 • Tìm kiếm công việc
 • Quản lý file tệp (Xem thêm)

Dành cho Nhân viên

RemindWork giúp nhân viên biết được phần việc phải làm trong công việc được phân công, thời hạn hoàn thành và không phải ghi chép lại thông tin đảm bảo không sai sót và đúng tiến độ.

 • Tự động sắp xếp khoa học công việc
 • Xem và nhận việc
 • Xem phần việc phải làm và bổ sung nếu cần
 • Báo cáo hoàn thành phần việc và công việc lớn.
 • Theo dõi tiến độ công việc
 • Phản hồi
 • Theo dõi tỉ lệ hoàn thành tổ chức, từng phòng ban, bộ phận, nhân sự (không xem được chi tiết công việc của phòng ban, bộ phận khác)
 • Tìm kiếm công việc
 • Quản lý file tệp (Xem thêm)

Dành cho Tổ chức

 • Chuyển đổi số trong công việc nhanh chóng tiết kiệm.
 • Phối hợp đơn giản, nhắm tới mục tiêu và các kết quả then chốt, tăng hiệu quả công việc.
 • Phân quyền quản lý góp phần tự động hóa công việc.