Vào thẳng nội dung

2023 Planning

Q1/2023 - Web: Gantt chart và RoadMap

Biều đồ Gantt

  • Web: tổng hợp dựa trên các checklist đã xong và chưa xong

Roadmap

  • Web: tổng hợp dựa trên các công việc chuẩn bị làm, đang làm và đã hoàn thành

Q2/2023 - App: Cải tiến Realtime noitification có lịch sử thay đổi gần đây để kiểm soát dễ dàng

Thông báo

  • Bổ sung hình ảnh, người tác động phía ngoài
  • Dẫn tới ngay nội dung đó, có thể coi lại ở lịch sử thay đổi

Lịch sử thay đổi

  • Xem và clear được