Vào thẳng nội dung

Planning

8/2021 - Noitification

Nhắc việc realtime

  • Trước 3 ngày, trước 1 ngày và trước 15 phút.

Tự động báo cáo tóm tắt công việc trước 7:30 sáng

  • Công việc trễ, mới và đang thực hiện

9/2021 - Thời hạn của checklist, quản lý thẻ, danh sách các bước mẫu (Steps)

Bổ sung thời hạn cho phần việc được phân công (thời hạn checklist)

  • App view: thêm thời hạn checklist: time + date và hiển thị cạnh checklist
  • Web view: thêm thời hạn checklist: time + date và hiển thị cạnh checklist

Lưu danh sách Checklist vào Steps (bước) để thừa kế dữ liệu nhằm phân công một chuỗi các phần việc một cách nhanh chóng.

  • App view: Tạo Steps và nội dung chuỗi các bước để lưu mẫu, sau đó người phân công chỉ cần chọn Steps đó để thêm 1 chuỗi các bước nhanh chóng
  • App view: Tạo Steps và nội dung chuỗi các bước để lưu mẫu, sau đó người phân công chỉ cần chọn Steps đó để thêm 1 chuỗi các bước nhanh chóng

Q4/2021 - Ra phiên bản cá nhân

Q1/2022 - Lịch biểu & Gantt chart

Lịch biểu

  • App view: sắp xếp thời hạn theo hàng ngày, tuần, tháng, năm kèm lịch
  • Web view: sắp xếp thời hạn theo hàng ngày, tuần, tháng, năm kèm lịch

Biều đồ Gantt

  • App view: Tích hợp trong view việc để trực quan hóa kế hoạch
  • Web view: Tích hợp trong view việc để trực quan hóa kế hoạch