Bộ phận
Thêm nhân sự vào bộ phận

Thêm nhân sự vào bộ phận trên mobile app

Nhấn ba chấm, chọn thêm nhân sự. Sau đó bạn có thể thêm nhân sự vào bộ phận theo nhiều cách khác nhau như thêm qua email, thêm qua mã ID hoặc QR them nhan su vao bo phan tren mobile app