Nhân sự
Sửa thông tin nhân sự

Cập nhật thông tin nhân sự

Để cập nhật thông tin nhấn sự, ở menu nhân sự nhấn ... để cập nhật thông tin cap nhat thong tin nhan su