Công việc
Đánh giá chất lượng công việc

Đánh giá chất lượng công việc trên mobile app

Để đánh giá chất lượng công việc, ở giao diện chi tiết việc Lãnh đạo, quản lý có thể đánh giá chất lượng, từ đó có thể xem thống kê chất lượng trung bình hàng tháng của nhân sự danh gia chat luong cong viec tren mobile app