Công việc
Xem tệp

Xem tệp đính kèm

Để xem tệp nhấn vào tệp để xem trực tiếp hoặc tải về

  • Tệp không mã hóa: một số tệp hình ảnh hoặc PDF có thể xem trực tiếp, một số tệp khác tải về mới xem được
  • Tệp mã hóa: tất cả các tệp tin mã hóa bạn cần chờ tải về mới xem được