Công việc
Gỡ thẻ

Gỡ thẻ phân loại

Để gỡ thẻ phân loại, ở chi tiết việc nhấn "Thêm thẻ" và nhấn gỡ thẻ go the phan loai