Bộ phận
Xem từng bộ phận

Chi tiết nhân sự thuộc bộ phận trên mobile app

Ở menu nhân sự, nhấn menu con "Các bộ phận để xem danh sách", sau đó nhấn vào từng bộ phận để xem chi tiết xem danh sach nhan su bo phan tren mobile app