Công việc
Xóa thảo luận

Xóa thảo luận trên mobile app

Ở từng thảo luận nhấn nút xóa để xóa bỏ comments, các comment bị xóa sẽ không thể phục hồi Xoa thao luan tren mobile app