Công việc
Gỡ người thực hiện

Gỡ người thực hiện

Để gỡ người thực hiện vào chi tiết việc, tại Checklist thực hiện nhấn gỡ và xác nhận chuyển giao đầu việc cho người khác

Go nguoi thuc hien

Sau đó chọn thêm người thực hiện ở danh sách, nếu chưa có người thực hiện hãy mời họ vào tổ chức. Xac nhan go nguoi thuc hien