Công việc
Thêm tệp

Thêm tệp đính kèm trên mobile app

Remindwork cung cấp 2 tùy chọn để thêm tệp trong việc, tùy chọn đính kèm mặc định là không mã hóa để đính kèm các tệp thông dụng dưới 100MB và đính kèm mã hóa với tất cả các tệp dưới 1GB Nhấn nút tải file nut them dinh kem tren mobile app

Nhấn nút tải file chon dinh kem tren mobile app

  • Đính kèm không mã hóa: Các files mở rộng được phép tải lên bao gồm:
  1. Các tệp hình ảnh: "ase", "art", "bmp", "blp", "cd5", "cit", "cpt", "cr2", "cut", "dds", "dib", "djvu", "egt", "exif", "gif", "gpl", "grf", "icns", "ico", "iff", "jng", "jpeg", "jpg", "jfif", "jp2", "jps", "lbm", "max", "miff", "mng", "msp", "nef", "nitf", "ota", "pbm", "pc1", "pc2", "pc3", "pcf", "pcx", "pdn", "pgm", "PI1", "PI2", "PI3", "pict", "pct", "pnm", "pns", "ppm", "psb", "psd", "pdd", "psp", "px", "pxm", "pxr", "qfx", "raw", "rle", "sct", "sgi", "rgb", "int", "bw", "tga", "tiff", "tif", "vtf", "xbm", "xcf", "xpm,3dv", "amf", "ai", "awg", "cgm", "cdr", "cmx", "dxf", "e2d", "egt", "eps", "fs", "gbr", "odg", "svg", "stl", "vrml", "x3d", "sxd", "v2d", "vnd", "wmf", "emf", "art", "xar", "png", "webp", "jxr", "hdp", "wdp", "cur", "ecw", "iff", "lbm", "liff", "nrrd", "pam", "pcx", "pgf", "sgi", "rgb", "rgba", "bw", "int", "inta", "sid", "ras", "sun", "tga", "heic", "heif"
  2. Các tệp văn bản: "doc", "docm", "docx", "docx", "dot", "dotm", "dotx", "htm", "html", "htm", "html", "mht;mhtml", "odt", "rtf", "txt", "wps", "xml", "xml", "xps"
  3. Các tệp bảng tính: "csv", "dbf", "dif", "htm", "html", "mht", "mhtml", "ods", "prn", "slk", "txt", "xla", "xlam", "xls", "xlsb", "xlsm", "xlsx", "xlsx", "xlt", "xltm", "xltx", "xlw", "xml", "xps"
  4. Các tệp trình bày: "bmp", "emf", "gif", "jpg", "mp4", "odp", "png", "pot", "potm", "potx", "ppa", "ppam", "pps", "ppsm", "ppsx", "ppt", "pptm", "pptx", "pptx", "pptx", "rtf", "thmx", "tif", "wmf", "wmv", "xml", "xps"
  5. Tệp PDF
  6. Tệp nén: "rar",".zip"
  • Đính kèm mã hóa: tất cả các loại tệp tin