Nhân sự
Phân quyền quản lý

Phân quyền quản lý nhân sự

Để phân quyền nhân viên dưới quyền, nhấn phân quyền phan quyen nhan su

Sau đó lựa chọn quyền quản lý phù hợp với nhân sự này chon quyen quan ly nhan su