Công việc
Xóa tệp

Xóa tệp đính kèm

Để xóa tệp đính kèm bạn nhấn dấu X ở tệp để xóa. Lưu ý khi bạn xóa việc thì tất cả tệp tin liên quan tới công việc đều bị xóa xoa tep dinh kem