Công việc
Thêm thẻ

Thêm thẻ

Để nhóm các công việc theo thẻ, ở chi tiết việc nhấn "Thêm thẻ", chọn các thẻ có sẵn them the co san

Muốn thêm thẻ mới nhấn thêm thẻ mới sẽ được dẫn tới vùng quản lý thẻ them the moi

Khi đó các công việc cùng một thẻ sẽ được liên kết lại với nhau, giúp phân loại công việc theo thẻ dễ dàng cac cong viec cung the phan loai