Công việc
Thêm người thực hiện

Thêm người thực hiện

Để thêm người thực hiện vào chi tiết việc và nhấn thêm

Them nguoi thuc hien

Sau đó chọn thêm người thực hiện ở danh sách, nếu chưa có người thực hiện hãy mời họ vào tổ chức. Bo sung nguoi thuc hien