Công việc
Thêm người xem (theo dõi)

Thêm người xem (người theo dõi)

Để thêm người theo dõi là người ngoài tổ chức qua email, ở chi tiết việc nhấn thêm người theo dõi, nhập email. Khi đó họ sẽ nhận được 1 link để theo dõi công việc add follower Nếu muốn thêm người theo dõi thuộc tổ chức thì thêm người thực hiện (không giao thêm đầu việc)