Công việc
Thêm thẻ

Thêm thẻ trên mobile app

Để nhóm các công việc theo thẻ, ở chi tiết việc nhấn "Thêm thẻ", chọn các thẻ có sẵn hoặc thêm thẻ mới them the co san tren mobile app