Theo dõi, đo lường, đánh giá
Đo lường tỉ lệ hoàn thành theo số lượng

Thống kê tỉ hệ hoàn thành theo số lượng

Remindwork thống kê tỉ lệ hoàn thành theo số lượng giúp nắm bắt hiệu quả thực hiện công việc của nhân sự

do luong ti le hoan thanh ca to chuc

  • Thống kê tỉ hệ hoàn thành từng cá nhân
  • Thống kê công việc theo trạng thái của từng bộ phận
  • Thống kê công việc theo trạng thái của cả tổ chức