Theo dõi, đo lường, đánh giá
Thống kê công việc theo trạng thái

Thống kê công việc theo trạng thái trên mobile app

Remindwork thống kê công việc theo các trạng thái của bảng Kanban, giúp lãnh đạo, quản lý có cái nhìn tổng quan để điều chỉnh nguồn lực hợp lý.

Thống kê công việc theo trạng thái của từng cá nhân

thong ke cong viec theo trang thai tung ca nhan tren mobile app

Thống kê công việc theo trạng thái của từng bộ phận

thong ke cong viec theo trang thai tung bo phan tren mobile app

Thống kê công việc theo trạng thái của cả tổ chức

thong ke cong viec theo trang thai ca to chuc tren mobile app