Kế hoạch

Kế hoạch cải tiến năm 2024

Chúng tôi đã thực hiện hàng trăm cải tiến liên quan tới góp ý người dùng

03/2024 Cải tiến giao diện người dùng trên mobile app

  • Giao diện trang chủ
  • Giao diện chi tiết công việc
  • Giao diện thông báo

04/2024 Cải tiến tính năng upload với nhiều tùy chọn mã hóa và upload lên tới 1GB

  • Tính năng upload file mã hóa
  • Giao diện upload thân thiện

05/2024 Thay thế công nghệ web application tiên tiến

  • Thay thế hoàn toàn giao diện
  • Bổ sung các tính năng mới như upload, thông báo ...