Công việc
Sửa công việc

Sửa công việc

Để sửa công việc, ở màn hình chi tiết việc nhấn xem thêm và nhấn sửa để điều chỉnh yêu cầu, điều chỉnh thời hạn và những người thực hiện Web RemindWork