Công việc
Thay đổi mức độ quan trọng

Thay đổi mức độ quan trọng

Để dánh dấu công việc quan trọng nhấn nút trên hình để thay đổi change work important

Khi đó các công việc quan trọng sẽ được neo ở menu từ màn hình chính, thuận tiện cho việc theo dõi work important menu