Bộ phận
Sửa và sắp xếp bộ phận

Sửa và sắp xếp bộ phận trên mobile app

Ở menu nhân sự, nhấn menu con "Các bộ phận để xem danh sách", sau đó nhấn vào từng bộ phận để xem chi tiết chi tiet bo phan tren mobile app

Sau đó bạn có thể cập nhật được thông tin bộ phận hoặc sắp xếp thứ tự cap nhat thong tin bo phan tren mobile app