Công việc
Gỡ thẻ

Gỡ thẻ phân loại trên mobile app

Để gỡ thẻ phân loại, ở chi tiết việc nhấn "Thêm thẻ" và nhấn vào thẻ đã chọn để gỡ thẻ go the phan loai tren mobile app