Vào thẳng nội dung

Planning

12/2021 - Danh sách các bước mẫu (Steps)

Lưu danh sách Checklist vào Steps (bước) để thừa kế dữ liệu nhằm phân công một chuỗi các phần việc một cách nhanh chóng.

  • App view: Tạo Steps và nội dung chuỗi các bước để lưu mẫu, sau đó người phân công chỉ cần chọn Steps đó để thêm 1 chuỗi các bước nhanh chóng
  • App view: Tạo Steps và nội dung chuỗi các bước để lưu mẫu, sau đó người phân công chỉ cần chọn Steps đó để thêm 1 chuỗi các bước nhanh chóng

Q1/2022 - Gantt chart và RoadMap

Biều đồ Gantt

  • App, web: Tích hợp trong view việc để trực quan hóa tiến độ, kế hoạch của một công việc cụ thể

Roadmap

  • App, web: Tích hợp trong view việc để trực quan hóa tiến độ, kế hoạch một năm và tương lai